Медицинска професионална мрежа

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НИИД БГ ЕООД в качеството на администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри под номер 1097864, предоставя на вниманието на потребителите на уебсайта PlatformaMedica.com настоящите правила и политика за личните данни. Разделът съдържа полезна информация за това какви данни и с каква цел се събират, обработват и съхраняват, какъв достъп имате до предоставените данни в потребителската регистрация, какви средства за защита на личните ви данни използваме и каква е политиката ни за сигурност на данните.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.

"Лични данни" са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (име, адрес, телефон, e-mail и други).

Ниид БГ ЕООД използва рекламни фирми - трети страни за показването на реклами, когато потребителите посещават уебсайта PlatformaMedica.com Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. За да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, прочетете: Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Цели

Предоставените от вас лични данни използваме за:

 • Осигуряване на сигурно и надеждно използване на уебсайта чрез верификация на правата ви за достъп до заявените от вас услуги и ресурси;
 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на попълнени и изпратени от вас анкети, проучвания, предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия уебсайт.
 • Да ви изпращаме новини, електронни бюлетини, промоции, оферти, интересна и полезна информация и други новости.
 • Да ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до игри, услуги и други ресурси на нашия уебсайт, с инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за вашите предпочитания;
 • Да ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия уебсайт.

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 • се предоставят от непълнолетни потребители без съгласието на родителите или законните им представители.

Потребителска регистрация

При регистрация за достъп до услугите и ресурсите на уебсайта, ще ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и съдържанието на PlatformaMedica.com. Поисканата информация може да бъде относно вашето име, възраст, пол, местонахождение /град, селище/, e-mail, IP адрес и други данни, необходими за пълноценното използване на услугите и съдържанието на уебсайта. Част от информацията е задължителна за създаването на потребителски акаунт, а друга част е опционна. Във формата за регистрация това е указано. Ако във вашите данни настъпят промени (например, промяна на мейл адрес или друг контакт), необходимо е да ни информирате за тези промени, за да поддържаме актуална и точна информация за тези данни. Ние полагаме необходимите грижи, за да поддържаме вашите данни актуални, в рамките на свободно и доброволно предоставената от вас информация и като зачитаме вашето желание и изразени предпочитания. Потребителите са отговорни за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация.

Потребителска регистрация с лични данни може да бъде заличена напълно, но се извършва след получаването на вашето изрично желание за това, изпратено до нас на следния e-mail: reg@platformamedica.com

Достъп до лични данни

Достъпът до нашите правила и политика за защита на личните данни е постоянно активен от връзката в PlatformaMedica.com. Като регистриран потребител на уебсайта, вие имате постоянен достъп до вашите лични данни и винаги, по всяко време, можете по всяко време и по ваша преценка да преглеждате и да правите промени в данните на вашата регистрация и да променяте предпочитанията и зададените от вас настройки.

Когато посещавате уебсайта вие се идентифицирате като потребител чрез вашата потребителска регистрация или чрез вашия IP адрес, който представлява поредица от четири числа и обозначава интернет адреса, откъдето вие осъществявате достъп до уебсайта. Вашият IP адрес насочва към вашия интернет доставчик и може да бъде проследим от всеки, който въведе този адрес и направи търсене в интернет по него.

Обработване на лични данни

Предоставените лични данни съхраняваме за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в настоящите правила и в други случаи, определени със закони. При посещение на уебсайт, вашият браузър изпраща голямо количество и разнообразна информация до уебсървъра. Повечето уебсървъри поддържат логове на достъпа на потребителите. В тези логове се съдържа информация, която може да се използва за съставяне на цялостна картина за популярността на страниците, за входящите към тях връзки от други сайтове и за различните браузъри, използвани от потребителите. Информацията от тези логове използваме за изготвянето на статистики за посещаемостта на уебсайта. Необработените данни не се разкриват публично и се унищожават периодично.

Разкриване на лични данни

Политиката ни за предоставяне на лични данни предвижда разкриването им в следните случаи:

 • При получаване на писмено разпореждане, призовка или друго искане със задължителен характер от органите на правораздаването.
 • При писмено искане на засегнат потребител или при получено разрешение от него.
 • При необходимост от разследване на жалби за извършени злоупотреби.
 • Когато разкриването на данните е необходимо, за да се разрешат належащи проблеми от техническо естество.
 • В случаите, когато потребителят вандализира съдържанието на уебсайта, проявява вредоносно поведение или извършва други злоумишлени и незаконни действия, данните за неговата самоличност могат да бъдат разкрити, за да се улесни проследяването на IP-регистрите или да се отправят жалби към съответните доставчици на интернет услуги.
 • При всяка обоснована необходимост от защита на правата, собствеността или сигурността на потребителите на уебсайта или друг значим обществен интерес.

Защита на личните данни

За обработването, съхранението и защитата на личните данни са предприети необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат защитени тези данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

НИИД БГ ЕООД не дава гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.

Сookies

Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Във всички случаи ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies. В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на уебсайта.

Публикуваната тук Политика за личните данни е приложима и валидна само за потребителите на уебсайта PlatformaMedica.com и не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи, компании или организации, към които препраща или е свързан уебсайта.

НИИД БГ ЕООД си запазва правото да извършва промени в Политиката за лични данни по свое усмотрение и без задължение за предварително уведомяване. Промените ще бъдат ефективни от датата на публикуване на актуализираната версия.

Копирането в цялост или на отделни части от текста на Политиката за защита на лични данни ще се счита за правонарушение съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

Последна актуализация: 25.09.2012г.

© 2012 Всички права запазени.