Медицинска професионална мрежа

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

PlatformaMedica.com e първата в България професионална мрежа в сферата на хуманната, денталната, ветеринарната и алтернативната медицина и фармация. Тя е предназначена да бъде в полза на всички представители на медицинските среди, както и на производители, търговци и фирми предоставящи услуги пряко свързани с дейността на медицинските лица.

В PlatformaMedica.com могат да се регистрират всички медицински лица по смисъла на pdf-icon Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, ветеринарните лекари и техници, фармацевти и помощник фармацевти, както и представители на всички фирми произвеждащи, търгуващи с медицински стоки, техника, лекарства и консумативи и притежаващи права и лицензи за извършване на дейността си.

Допуска се участие на представители на фирми, чиито услуги улесняват дейността на медицинските специалисти, като представители на банки осигуряващи финансиране, здравни фондове, психолози, погребални агенции и др.

Не се допуска участие на фирми, чиито дейности нямат пряко отношение към работата на заетите в сферата на медицината, както и на такива предоставящи астроложки, екстрасенски, гадателски, лечителски и подобни услуги.

Поради естеството на публикуваната информация и съобразно изискванията на pdf-icon Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина различните участници в платформата притежават различен достъп до съдържанието на сайта. По тази причина при регистрацията на медицинските лица се изисква и допълнителна идентификация указваща принадлежността на регистраните лица към съответната медицинска сфера.

Право да публикуват СПЕШНО съобщение имат единствено лекарите регистрирани в главна категория Медицина.

Всички регистрирани потребители на PlatformaMedica.com са длъжни да се съобразяват с условията на pdf-icon Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и носят пълната отговорност за нарушенията които извършват.

PlatformaMedica.com предоставя функционалностите и пространството си единствено и само като посредник, без да поема отговорност и ангажименти към спазването на законовите разпоредби касаещи пряко нейните регистрирани потребители в качеството им на медицински лица или такива носещи сертификационни и лицензионни права и произтичащите от тях отговорности.