Медицинска професионална мрежа

Фелдшери

Фелдшери (на немски: Feldscher) към настоящия момент са медицинските специалисти с висше професионално медицинско образование, помощници на лекари, в чиято компетентност влизат подготовката и извършването на долекарски медицински прегледи в центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за извънболнична помощ и местата за лишаване от свобода, в отсъствието на лекар. Тези медицински специалисти могат да интерпретират рутинни кръвни изследвания и такива на урина, да разпознават промени в електрокардиограмата налагащи спешно оказване на медицинска помощ, притежават компетентността и уменията да оказват първична реанимация и да асиситират при раждане. Всичко това може да бъде извършвано от фелдшерите преди идването на лекар - специалист. Фелдшерите нямат паво да преглеждат и да назначават лечение на деца до 3 години в отсъствието на лекар - специалист. Изключение правят състояния, застрашаващи пряко живота на детето.

Фелдшер с дългогодишен опит.

Ключови думи:  фелдшер, доболнична помощ, параклиника