Медицинска професионална мрежа

Медицински факултет - Варна

Медицински факултет - Варна е основно звено в структурата на университета, което обединява 20 катедри и 19 учебно-научни сектора. В него се подготвят кадри с висше образование по медицина, придобиващи образователно-квалификационна степен Магистър и професионална квалификация Магистър-лекар. Обучават се докторанти и се провежда следдипломно обучение по широк кръг специалности.

Д-р Елисавета Веселинова Павлова CEDS, PhD, IE-PRO...

Ключови думи:  МУ Варна, студенти по Медицина Варна