Медицинска професионална мрежа

Лъчелечение

Лечението на раковите заболявания е комплексно и се нуждае от добра съвместна работа между отделните онкоспециалисти. Само по себе си лъчелечението е специфична специалност, коята е много различна от останалите методи на лечение в онкологията.
То се определя, като метод за локално лечение чрез облъчване с йонизиращи лъчения на злокачествени заболявания. Облъчването цели унищожаването или намаляването на туморите. Необходимостта от лъчелечение се преценява от специалист лъчетерапевт. Във времето лъчелечението обикновенно се съчетава с поне още два метода на терапия, а именно химиотерапия и оперативно лечение. Към настоящия момент чрез лъчелечение се атакуват около 65% от злокачествените заболявания.

Клиника за лъчелечение и център за обучение и прак...

Ключови думи:  лъчетерапия, радиохирургия, лъчелечение, линеен ускорител, лечение с променлив интензитет на дозата, IMRT, радиохирургични интервенции, перкутанно лъчелечение, брахитерапия, поставяне, заигляне на радиоактивни източници в тумора, триизмерно локализиране на облъчвания обем, алгоритъм за перкутанно лъчелечение