Медицинска професионална мрежа

Клинична патология

Клиничната патология изучава морфологичните изменения в тъканите и органите, като изяснява структурно - функционалните взаимоотношения в организма и допринася за разкриването на етиологията и патогенезата на заболяванията. Изучаването на морфологичните промени на различните структурни нива в организма дава възможност за определяне на видовете и локализацията на болестните процеси. За своята цел, патологията използва хирургични, инвазивни методи позволяващи да се извършват морфологични изследвания на резекционен материал. Такива методи са ендоскопски анализ, тънкоиглена аспирационна биопсия, пункционна биопсия и др. Изследванията могат да бъдат извършвани както в амбулаторни условия, така и в условията на стационар, като резултатите влияят пряко върху диагностицирането и поведението на клиницистите. Прецизността при извършването на морфологични изследвания влияе върху прогнозната оценка и правилния избор на лечение. Съществува тясна връзка между клиничната патология, хирургията и онкологията, тъй като и трите медицински специалности базират своите изводи и анализи на резултатите от морфологичните изследвания. Клиничната патология е важен инструмент на профирактичната медицина при използване на методите за ранна диагностика и скрининг на някои ракови заболявания.

Ключови думи:  патолог, пато-анатом, патоанатом, търся мнение от патоанатом